Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre hazırlanmış olup, ÖDÜL ENERJİ TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. firması, sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi, veri işleme amaçlarını belirlemesi, veri işleme sisteminin kurulması ve işletilmesi sebebiyle veri sorumlusudur. ÖDÜL ENERJİ TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kanun tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir. 

 

Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesine göre, veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri, veri işleme ile ilgili konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

Bu metin, ilgili kişi olarak sizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, ilgili kişinin (veri sahibinin) ve veri sorumlusunun hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

 

VERİ SORUMLUSU

Unvanı

 ÖDÜL ENERJİ TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Posta Adresi   

 MİMARSİNAN OSB MAH. 12 CAD. NO: 10 İÇ KAPI NO: Z MERKEZ KÖYÜ/ MERKEZ BUCAĞI/ MELİKGAZİ/ KAYSERİ

Telefon

 444 38 34

E-posta

kvkk@odulsolar.com

İnternet Adresi

www.odulsolarcom    

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler

Çalışan personele yönelik, tüm özlük işlemlerinin yapılabilmesi, şirket insan kaynakları politika ve kurallarının gerçekleştirilebilmesi, iş sağlığı ve güvenliği, danışmanlık faaliyetleri, ile SGK ve ilgili diğer mevzuatlarının yerine getirilmesi amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.

 

Çalışan personele yönelik olarak kişisel veriler,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâller hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Çalışan personele yönelik işlenen veriler ise aşağıdaki kategorilerde yer alan kişisel verilerdir.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Lokasyon Verisi
 • Aile   Bireyleri ve  Yakın Bilgisi 
 • Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
 • Risk Yönetimi Bilgisi
 • Özlük Bilgisi
 • Çalışan Aday Bilgisi
 • Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi
 • Çalışan İşlem Bilgisi
 • Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi 
 • Hukuki  İşlem ve Uyum Bilgisi
 • Denetim ve Teftiş Bilgisi
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri 
 • Görsel ve İşitsel Veri

 

Veri Kategorisi

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama

İlgili Kişisel Veri Kategorizasyonu İçerisine Giren Kişisel Veri Tipleri

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler 

TCKN, pasaport no, nüfus cüzdanı seri no, ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği 

İletişim Bilgisi 

Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler 

E-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres v.b.

Lokasyon Verisi 

Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler

E-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası,
adres v.b.

Lokasyon Verisi 

Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler

Şirket araçlarının kullanımı sırasında edinilen lokasyon verileri

Aile   Bireyleri ve  Yakın Bilgisi 

ilgili şirket ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

Kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri v.b. bilgiler

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi 

fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

Giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları v.b.

Risk  Yönetimi Bilgisi 

Tesis’nin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler

IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar

Özlük Bilgisi

Çalışanların özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler

Kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge (örn. Maaş miktarı, SGK primleri, bordrolar v.b.) 

Çalışan  Adayı Bilgisi 

Tesis nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler

Özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları v.b.

Çalışan  İşlem Bilgisi

Çalışanların işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler

İşe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi, araç kullanım bilgisi, şirket kredi kartı harcama bilgisi v.b.

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

Çalışanların performanslarının ölçülmesi ve kariyer gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler 

Performans değerlendirme raporları, mülakat sonuçları, kariyer gelişimine yönelik eğitimler v.b. 

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi 

Çalışanlara sunulan yan hak ve menfaatlerin planlanması ve çalışanların bunlardan faydalandırılmasına yönelik işlenen kişisel veriler

Ferdi kaza sağlık, araç tahsisi, telefon, notebook, pos-cihazı, data ve hattı v.b. 

Hukuki  İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler

Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler 

Denetim ve Teftiş Bilgisi 

Tesis’nin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme kayıtları ve benzeri kayıtlar

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri 

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik veriler, genetik veriler

Görsel  ve İşitsel Veri

kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar

Fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları

 

 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler personelin çalıştığı süre boyunca ve iş en ayrıldıktan 10 yıl boyunca sistemlerimizde muhafaza edildikten sonra silme yöntemiyle kullanımdan kaldırılacaktır.

 

Belirtilen veri kategorilerinde hangi verilerin bulunduğu ise veri sorumlusu olarak düzenlediğimiz veri haritasında ayrıntılı olarak bulunmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi

İşlenen kişisel verileriniz, yazılı, sözlü, görsel ve ses kayıt sistemi ve e-posta aracılığı ile siz veri sahibinden ve üçüncü taraflardan alınmaktadır. 

 

Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

 

İşlenen kişisel veriler; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ya da idari makamlara, veri sahibi ile veri sorumlusu arasında imzalanan sözleşme gereksinimleri gereği ve sunulan hizmetin tam, doğru, zamanında yapılabilmesi sözleşme imzalanan yurt için-yurt dışı firmalar, sektör birlikleri ve  ÖDÜL ENERJİ TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş iştirakleri ve taşeronları ile kanunda öngörülen amaç̧ ve sınırlamalar dahilinde paylaşılmaktadır

 

 

 

Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri

Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda yeterli güvenlik tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

 

Kişisel Verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Kişisel Veriler ‘in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi alınmaktadır. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknoloji standartları kullanmaktadır. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, şirketimize ait internet sitesine ve veri işleme sistemlerimize yönelik yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler ’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.

 

Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildiği üzere, açık rıza alınmasa dahi kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 

 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi. 
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi. 

 

Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri

 

Veri sahibi 6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde yazılı haklara sahiptir.

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Talep ve Başvuru

 

Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için başvuru formunu ve kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni,

 

 • MİMARSİNAN OSB MAH. 12 CAD. NO: 10 İÇ KAPI NO: Z MERKEZ KÖYÜ/ MERKEZ BUCAĞI/ MELİKGAZİ/ KAYSERİ adresine ıslak imzalı nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir
 • kvkk@odulsolr.com e-posta adresine iletebilir
 • www.odulsolar.com     adresinde bulunan Veri Sahibi başvuru formu ile iletebilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen şekillerden biri ile imzalanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

 

Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.    

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku bulacak tüm gelişmelere göre aydınlatma metnin de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

 

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşbu metini tebliğ almakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınıza aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.

 

6698 sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine yönelik bu aydınlatma metninde belirtilen bilgileri okudum ve anladım.

 

PERSONEL

Adı Soyadı

 

 

Ünvanı/Görevi

 

 

Tarih

 

 

İmza